Opis projektu

 

„Rozwój usług turystycznych na terenie gminy Poddębice poprzez inwestycję w budowę infrastruktury turystycznej i uruchomienie nowych innowacyjnych usług turystycznych"
Planowane efekty
  • uruchomienie nowych usług turystycznych nie dostępnych na terenie gminy i powiatu
  • zwiększenie dostępności bazy noclegowej
  • zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych powiatu
  • stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gosp. turystycznej i wzrost zatrudnienia

Główny cel projektu

Wykorzystanie i rozwójpotencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy, poprzez rozbudowę budynku mieszkalnego wraz ze zmianą jego funkcji na funkcję noclegową, jego wyposażenie oraz zbudowanie infrastruktury czterech nowych usług turystycznych niedostępnych w tym momencie na terenie gminy. Realizacja projektu przyczyni się do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Poddębice, jak i wpłynie na podniesienie jakości i atrakcyjności życia mieszkańców województwa łódzkiego.
​​

Wartość projektu

 

Całkowita wartość projektu 1 315 792,50zł. 
Wkład Funduszy Europejskich
Dofinansowanie w łącznej kwocie 861 297,50zł